Hoạt động nhà trường

Báo cáo công khai hoạt động của nhà trường

1/7/2019 9:34:02 AM

BÁO CÁO Quy chế công khai trong hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019

BÁO CÁO Quy chế công khai trong hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019 Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Công văn số 479/GDĐT-KHTC ngày 05 tháng 10 năm 2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai và báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018; Trường Tiểu học Thanh Lạng xây dựng kế hoạch thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu, chi tài chính để phụ huynh học sinh và xã hội tham gia giám sát và đánh giá trường học theo qui định của pháp luật. - Thực hiện công khai của nà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục. II. NỘI DUNG CÔNG KHAI: Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân: 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; 3. Công khai thu, chi tài chính. III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 1. Ông: Lê Phạm Hùng - Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm chung. 2. Bà: Mai Thị Thành- Chủ tịch CĐ- Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất: - Lập kế hoạch, tổ chức hội thảo, dự thảo các văn bản có liên quan. - Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: + Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Biểu mẫu 7). + Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên về số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 8); số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo. - Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: + Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương trình đào tạo thực hiện, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ ( Biểu mẫu 05). + Chất lượng giáo dục thực tế: Số học sinh được tham gia đánh giá theo năng lực, phẩm chất, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi, học sinh năng khiếu, vở sạch chữ đẹp, số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh lên lớp, có phân biệt theo các khối lớp (Biểu mẫu 06) và tổng hợp kết quả các lần kiểm tra định kỳ. + Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch duy trì và nâng mức các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. + Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Phương - Kế toán-Văn phòng - chịu trách nhiệm: - Công khai danh sách, số lượng học sinh được hưởng chính sách miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp hàng năm. - Thực hiện công khai về tài chính: + Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. + Tình hình tài chính của nhà trường: Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính. Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị. Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. - Mức thu các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn). - Công khai mức thu chi, vệ sinh phí, điện, nước… - Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. - Công khai các danh mục các văn bản có liên quan. 4. Bà: Đinh Thị Thúy Nga- Tổng Phụ trách Đội: - Công khai các nguồn thu - chi phát động các công trình và quyên góp hàng năm. - Công khai các tài sản, tiền bạc học sinh nhặt được; công khai việc chi trả lại cho người mất. IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI 1. Hình thức công khai: 1.1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 5 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân: - Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại địa chỉ http://ththanhlang.edu.vn vào tháng 6 hằng năm. - Niêm yết công khai tại bảng thông báo, văn phòng nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường xem xét. - Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện. - Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 1.2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường thực hiện công khai như sau: - Đối với học sinh tuyển mới: Thông báo trên Website của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng trước khi thực hiện tuyển sinh đầu cấp. - Đối với học sinh đang học: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. Thông tin về chất lượng giáo dục định kỳ của học sinh qua các buổi họp cha mẹ học sinh, sổ liên lạc và các hình thức khác. Ngoài ra, nhà trường còn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 2. Thời điểm công khai: Thời điểm công khai là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) và sau các kì kiểm tra định kỳ. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức tự kiểm tra đánh giá đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 2. Phó Hiệu trưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan: Tổ chức thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công. Trên đây là kế hoạch thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Thanh Lạng./. Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa ( Để báo cáo) - Chi bộ; - Ban Giám hiệu; - Các tổ trưởng; - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG Lê Phạm Hùng
Những tệp tin đính kèm:

Lê Phạm Hùng

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1537

Các Tin đã đăng

  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM
  Dòng cảm xúc... 3/10/2014 8:29:18 AM
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Video hoạt động

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 363748 lần

Đang online: 2 người

Quảng cáo